Regulamin

Regulamin ip-monitoring.pl

REGULAMIN SPRZEDA?Y SKLEPU INTERNETOWEGO ip-monitoring.pl

SPIS TRE?CI:


1. POSTANOWIENIA OGLNE
2. US?UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA?Y
4. SPOSOBY I TERMINY P?ATNO?CI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZAS?DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE? ORAZ ZASADY DOST?PU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA KO?COWE
10. WZR FORMULARZA ODST?PIENIA OD UMOWY


Sklep Internetowy www.ip-monitoring.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo?e zrzec si? praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umw mniej korzystne dla konsumenta ni? postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s? niewa?ne, a w ich miejsce stosuje si? przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te? postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj? na celu wy??cza? ani ogranicza? jakichkolwiek praw konsumentw przys?uguj?cych im na mocy bezwzgl?dnie wi???cych przepisw prawa, a wszelkie ewentualne w?tpliwo?ci nale?y t?umaczy? na korzy?? konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno?ci postanowie? niniejszego Regulaminu z powy?szymi przepisami, pierwsze?stwo maj? te przepisy i nale?y je stosowa?.

1. POSTANOWIENIA OGLNE

1.1.Sklep Internetowy dost?pny pod adresem internetowym www.ip-monitoring.pl prowadzony jest przez wsplnikw prowadz?cych wsplnie dzia?alno?? gospodarcz? w oparciu o umow? sp?ki cywilnej pod nazw? ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? ANDRZEJ WO?NIAK, GRZEGORZ ?URAWSKI SP?KA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i adres do dor?cze?: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakw oraz adres oddzia?u sp?ki: Bole?, ul. Graniczna 4, 32-086 W?grzce), NIP sp?ki cywilnej 6782683179, REGON sp?ki cywilnej 351559876, adres poczty elektronicznej: sklep@ip-monitoring.pl, numer telefonu 775-453-453, tj.:

Andrzeja Wo?niaka prowadz?cego dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? ANDRZEJ WO?NIAK ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakw) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki, NIP 6781463151, REGON 351347298;

Grzegorza ?urawskiego prowadz?cego dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? GRZEGORZ ?URAWSKI ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakw) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki, NIP 6782150299, REGON 351454829.

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarwno do konsumentw, jednoosobowych przedsi?biorcw i przedsi?biorcw korzystaj?cych ze Sklepu Internetowego, chyba ?e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wy??cznie do konsumentw, jednoosobowych przedsi?biorcw albo do przedsi?biorcw.

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi?zku z realizacj? postanowie? niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s? w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane wpolityce prywatno?ciopublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatno?ci zawiera przede wszystkim zasady dotycz?ce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osb, ktrych dane dotycz?, a tak?e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plikw cookies oraz narz?dzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupw jest dobrowolne. Podobnie zwi?zane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj?cego ze Sklepu Internetowego Us?ugobiorc? lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze?eniem wyj?tkw wskazanych w polityce prywatno?ci (zawarcie umowy oraz obowi?zki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.Definicje:

1.4.1. DZIE? ROBOCZY ? jeden dzie? od poniedzia?ku do pi?tku z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI ? formularz dost?pny w Sklepie Internetowym umo?liwiaj?cy utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMWIENIA ? Us?uga Elektroniczna, interaktywny formularz dost?pny w Sklepie Internetowym umo?liwiaj?cy z?o?enie Zamwienia, w szczeglno?ci poprzez dodanie Produktw do elektronicznego koszyka oraz okre?lenie warunkw Umowy Sprzeda?y, w tym sposobu dostawy i p?atno?ci.

1.4.4. FORMULARZ ZAPYTANIA ? formularz dost?pny w Sklepie Internetowym umo?liwiaj?cy z?o?enie Zapytania i oznaczony jako ?Formularz kontaktowy? oraz "Konfigurator".

1.4.5. KLIENT (1) osoba fizyczna (w tym Konsument/Jednoosobowy przedsi?biorca) posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi?zuj?ce tak?e osoba fizyczna posiadaj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno?? prawn?; - ktra zawar?a lub zamierza zawrze? Umow? Sprzeda?y ze Sprzedawc?.

1.4.6. KODEKS CYWILNY ? ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.7. KONTO ? Us?uga Elektroniczna, oznaczony indywidualn? nazw? (loginem) i has?em podanym przez Us?ugobiorc? zbir zasobw w systemie teleinformatycznym Us?ugodawcy, w ktrym gromadzone s? dane podane przez Us?ugobiorc? oraz informacje o z?o?onych przez niego Zamwieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. NEWSLETTER ? Us?uga Elektroniczna, elektroniczna us?uga dystrybucyjna ?wiadczona przez Us?ugodawc? za po?rednictwem poczty elektronicznej e-mail, ktra umo?liwia wszystkim korzystaj?cym z niej Us?ugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us?ugodawcy cyklicznych tre?ci kolejnych edycji newslettera zawieraj?cego informacje o Produktach, nowo?ciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.9. PRODUKT ? dost?pna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub us?uga b?d?ca przedmiotem Umowy Sprzeda?y mi?dzy Klientem a Sprzedawc?.

1.4.10. REGULAMIN ? niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.11. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Us?ugodawcy dost?pny pod adresem internetowym: www.ip-monitoring.pl.

1.4.12. SPRZEDAWCA; US?UGODAWCA ? wsplnicy prowadz?cy wsplnie dzia?alno?? gospodarcz? w oparciu o umow? sp?ki cywilnej pod nazw? ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? ANDRZEJ WO?NIAK, GRZEGORZ ?URAWSKI SP?KA CYWILNA (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci i adres do dor?cze?: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakworaz adres oddzia?u sp?ki:Bole?, ul. Graniczna 4, 32-086 W?grzce), NIP sp?ki cywilnej 6782683179, REGON sp?ki cywilnej 351559876, adres poczty elektronicznej: sklep@ip-monitoring.pl, numer telefonu 775-453-453, tj.: Andrzej Wo?niak prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? ANDRZEJ WO?NIAK ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakw) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki, NIP 6781463151, REGON 351347298; Grzegorz ?urawski prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? GRZEGORZ ?URAWSKI ALARM - TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? (adres miejsca prowadzenia dzia?alno?ci: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakw) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w?a?ciwego do spraw gospodarki, NIP 6782150299, REGON 351454829.

1.4.13. UMOWA SPRZEDA?Y ? umowa sprzeda?y Produktu zawierana albo zawarta mi?dzy Klientem a Sprzedawc? za po?rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. US?UGA ELEKTRONICZNA ? us?uga ?wiadczona drog? elektroniczn? przez Us?ugodawc? na rzecz Us?ugobiorcy za po?rednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.15. US?UGOBIORCA ? (1) osoba fizyczna (w tym Konsument/Jednoosobowy przedsi?biorca) posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi?zuj?ce tak?e osoba fizyczna posiadaj?ca ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, ktrej ustawa przyznaje zdolno?? prawn?; - korzystaj?ca lub zamierzaj?ca korzysta? z Us?ugi Elektronicznej.

1.4.16. KONSUMENT ? osoba fizyczna nabywaj?ca Towar w celu niezwi?zanym bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.

1.4.17. JEDNOOSOBOWY PRZEDSI?BIORCA? osoba fizyczna, dokonuj?ca w Sklepie Internetowym lub w inny sposb przewidziany w Regulaminie zakupu bezpo?rednio zwi?zanego z jej dzia?alno?ci? gospodarcz?, gdy z tre?ci zawieranej umowy wynika, ?e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj?cego w szczeglno?ci z przedmiotu wykonywanej przez ni? dzia?alno?ci gospodarczej, ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej.

1.4.18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA ? ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.19. ZAMWIENIE - o?wiadczenie woli Klienta sk?adane za pomoc? Formularza Zamwienia i zmierzaj?ce bezpo?rednio do zawarcia Umowy Sprzeda?y Produktu ze Sprzedawc?.

2. US?UGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.W Sklepie Internetowym dost?pne s? nast?puj?ce Us?ugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamwienia, Formularz Zapytania oraz Newsletter.

2.1.1. Konto ? korzystanie z Konta mo?liwe jest po wykonaniu ??cznie dwch kolejnych krokw przez Us?ugobiorc? ? (1) wype?nieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni?ciu pola ?Za?? konto?. W Formularzu Rejestracji niezb?dne jest podanie przez Us?ugobiorc? nast?puj?cych danych Us?ugobiorcy: imi? i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz has?o. W wypadku Us?ugobiorcw nieb?d?cych konsumentami niezb?dne jest tak?e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Us?uga Elektroniczna Konto ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony. Us?ugobiorca ma mo?liwo??, w ka?dej chwili i bez podania przyczyny, usuni?cia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys?anie stosownego ??dania do Us?ugodawcy w dowolnej formie, w szczeglno?ci za po?rednictwem ustawie? Konta na stronie ip-monitoring.pl, poczty elektronicznej na adres: sklep@ip-monitoring.pl lub te? pisemnie na adres: ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce.

2.1.2. Formularz Zamwienia ? korzystanie z Formularza Zamwienia rozpoczyna si? z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z?o?enie Zamwienia nast?puje po wykonaniu przez Klienta ??cznie dwch kolejnych krokw ? (1) po wype?nieniu Formularza Zamwienia i (2) klikni?ciu na stronie Sklepu Internetowego po wype?nieniu Formularza Zamwienia pola ?Potwierdzam zamwienie z obowi?zkiem zap?aty? ? do tego momentu istnieje mo?liwo?? samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale?y kierowa? si? wy?wietlanymi komunikatami oraz informacjami dost?pnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamwienia niezb?dne jest podanie przez Klienta nast?puj?cych danych dotycz?cych Klienta: imi? i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo??, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz?cych Umowy Sprzeda?y: Produkt/y, ilo?? Produktu/w, miejsce i sposb dostawy Produktu/w, sposb p?atno?ci. W wypadku Klientw nieb?d?cych konsumentami niezb?dne jest tak?e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Us?uga Elektroniczna Formularz Zamwienia ?wiadczona jest nieodp?atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako?czeniu z chwil? z?o?enia Zamwienia za jego po?rednictwem albo z chwil? wcze?niejszego zaprzestania sk?adania Zamwienia za jego po?rednictwem przez Us?ugobiorc?.

2.1.3. Newsletter ? korzystanie z Newslettera nast?puje po podaniu w zak?adce ?Newsletter? widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na ktry maj? by? przesy?ane kolejne edycje Newslettera i klikni?ciu pola ?Zapisz si??. Na Newsletter mo?na si? rwnie? zapisa? poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak?adania Konta ? z chwil? utworzenia Konta Us?ugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Us?uga Elektroniczna Newsletter ?wiadczona jest nieodp?atnie przez czas nieoznaczony. Us?ugobiorca ma mo?liwo??, w ka?dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si? z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys?anie stosownego ??dania do Us?ugodawcy w dowolnej formie, w szczeglno?ci za po?rednictwem ustawie? Konta na stronie ip-monitoring.pl, poczty elektronicznej na adres: sklep@ip-monitoring.pl lub te? pisemnie na adres: ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce.

2.1.4.Formularz Zapytania - korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna si? po (1) wype?nieniu Formularza poprzez podanie nast?puj?cych danych i informacji: nazwy nadawcy, adresu e-mail i tre?ci wiadomo?ci, (2) potwierdzeniu ch?ci kontaktu poprzez naci?ni?cie na link zawarty w Formularzu Zapytania ?Wy?lij wiadomo??". Poprzez Formularz Zamwienia nie ma mo?liwo?ci zawarcia Umowy Sprzeda?y.

2.1.4.1. Us?uga Elektroniczna Formularz Zapytania ?wiadczona jest nieodp?atnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako?czeniu z chwil? z?o?enia Zapytania za jego po?rednictwem albo z chwil? wcze?niejszego zaprzestania sk?adania Zapytania za jego po?rednictwem przez Us?ugobiorc?.

2.1.4.2. Us?ugobiorca zobowi?zuje si? do niepodawania fa?szywych danych osobowych, jak rwnie? do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, ktrego nie jest w?a?cicielem. U?ytkownik ponosi wy??czn? odpowiedzialno?? za tre?? podanych przez siebie danych, w tym rwnie? odpowiedzialno?? za ewentualne naruszenie praw osb trzecich.

2.2.Wymagania techniczne niezb?dne do wsp?pracy z systemem teleinformatycznym, ktrym pos?uguje si? Us?ugodawca:

(1) komputer, laptop lub inne urz?dzenie multimedialne z dost?pem do Internetu;

(2) dost?p do poczty elektronicznej;

(3) przegl?darka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy?szej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wy?szej, Opera w wersji 12.0 i wy?szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy?szej, Safari w wersji 5.0 i wy?szej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy?szej;

(4) zalecana minimalna rozdzielczo?? ekranu: 1280x720;

(5) w??czenie w przegl?darce internetowej mo?liwo?ci zapisu plikw Cookies oraz obs?ugi Javascript.

2.3.Us?ugobiorca obowi?zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposb zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj?c na uwadze poszanowanie dbr osobistych oraz praw autorskich i w?asno?ci intelektualnej Us?ugodawcy oraz osb trzecich. Us?ugobiorca obowi?zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us?ugobiorc? obowi?zuje zakaz dostarczania tre?ci o charakterze bezprawnym.

2.4.Tryb post?powania reklamacyjnego dotycz?cy Us?ug Elektronicznych:

2.4.1. Reklamacje zwi?zane ze ?wiadczeniem Us?ug Elektronicznych przez Us?ugodawc? oraz pozosta?e reklamacje zwi?zanie z dzia?aniem Sklepu Internetowego (z wy??czeniem procedury reklamacji Produktu, ktra zosta?a wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Us?ugobiorca mo?e sk?ada? na przyk?ad:

2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce;

2.4.1.2. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ip-monitoring.pl;

2.4.2. Zaleca si? podanie przez Us?ugobiorc? w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno?ci dotycz?cych przedmiotu reklamacji, w szczeglno?ci rodzaju i daty wyst?pienia nieprawid?owo?ci; (2) ??dania Us?ugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk?adaj?cego reklamacj? ? u?atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us?ugodawc?. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj? form? jedynie zalecenia i nie wp?ywaj? na skuteczno?? reklamacji z?o?onych z pomini?ciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie si? do reklamacji przez Us?ugodawc? nast?puje niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z?o?enia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA?Y

3.1.Zawarcie Umowy Sprzeda?y mi?dzy Klientem, a Sprzedawc? nast?puje po uprzednim z?o?eniu przez Klienta Zamwienia za pomoc? Formularza Zamwie? w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest zgodnie z wyborem Klienta w z?otych polskich (PLN), euro (EUR) lub w dolarach ameryka?skich (USD) i zawiera podatki. O ??cznej cenie wraz z podatkami Produktu b?d?cego przedmiotem Zamwienia, a tak?e o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie mo?na ustali? wysoko?ci tych op?at ? o obowi?zku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk?adania Zamwienia, w tym tak?e w chwili wyra?enia przez Klienta woli zwi?zania si? Umow? Sprzeda?y.

3.3.Procedura zawarcia Umowy Sprzeda?y w Sklepie Internetowym za pomoc? Formularza Zamwie?:

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda?y mi?dzy Klientem, a Sprzedawc? nast?puje po uprzednim z?o?eniu przez Klienta Zamwienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po z?o?eniu Zamwienia Sprzedawca niezw?ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze?nie przyjmuje Zamwienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamwienia i jego przyj?cie do realizacji nast?puje poprzez przes?anie przez Sprzedawc? Klientowi stosownej wiadomo?ci e-mail na podany w trakcie sk?adania Zamwienia adres poczty elektronicznej Klienta, ktra zawiera co najmniej o?wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamwienia i o jego przyj?ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda?y. Z chwil? otrzymania przez Klienta powy?szej wiadomo?ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda?y mi?dzy Klientem, a Sprzedawc?.

3.3.3. Warunkiem potwierdzenia Zamwienia jest dost?pno?? Produktu. W przypadku czasowej niedost?pno?ci Produktu Klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na realizacj? Zamwienia oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamwienia lub jego anulowania ze zwrotem uiszczonych op?at. W sytuacji wyra?enia przez Klienta woli dalszej realizacji Zamwienia, wiadomo?? zawieraj?ca potwierdzenie Zamwienia zostanie Klientowi wys?ana po przyj?ciu Produktu na magazyn Sprzedawcy.

3.4.Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost?pnienie Klientowi wszelkich istotnych postanowie? zawieranej Umowy Sprzeda?y nast?puje poprzez (1) wys?anie na wskazany adres wiadomo?ci e-mail: potwierdzenie Zamwienia o ktrym mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu, informacji o prawie odst?pienia od umowy, niniejszego Regulaminu w wersji pdf wraz z wzorem formularza odst?pienia od Umowy Sprzeda?y, linkw do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst?pienia od umowy (2) udost?pnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego

3.4.1. Tre?? Umowy Sprzeda?y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5. Zg?oszenie Zamwienia przez Klienta jest rwnoznaczne z upowa?nieniem do wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

3.6. Umieszczenie w Sklepie Internetowym okre?lonego Produktu wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzeda?y, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

4. SPOSOBY I TERMINY P?ATNO?CI ZA PRODUKT

4.1.Sprzedawca udost?pnia Klientowi nast?puj?ce sposoby p?atno?ci z tytu?u Umowy Sprzeda?y:

4.1.1. P?atno?? gotwk? za pobraniem przy odbiorze przesy?ki.

4.1.2. P?atno?? gotwk? przy odbiorze osobistym.

4.1.3. P?atno?? przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4. P?atno?ci elektroniczne i p?atno?ci kart? p?atnicz? za po?rednictwem serwisu Przelewy24.pl ? mo?liwe aktualne sposoby p?atno?ci okre?lone s? na stronie Sklepu Internetowego w zak?adce informacyjnej dotycz?cej sposobw p?atno?ci (www.ip-monitoring.pl/platnosc ) oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji p?atno?ciami elektronicznymi i kart? p?atnicz? przeprowadzane s? zgodnie z wyborem Klienta za po?rednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obs?ug? p?atno?ci elektronicznych i kart? p?atnicz? prowadzi:

4.1.4.1.1. Przelewy24.pl ? sp?ka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzib? w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna?), wpisany do Rejestru Przedsi?biorcw Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy Pozna? ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.2.Termin p?atno?ci:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta p?atno?ci przelewem, p?atno?ci elektronicznych albo p?atno?ci kart? p?atnicz?, Klient obowi?zany jest do dokonania p?atno?ci w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda?y.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta p?atno?ci gotwk? za pobraniem przy odbiorze przesy?ki albo p?atno?ci gotwk? przy odbiorze osobistym, Klient obowi?zany jest do dokonania p?atno?ci przy odbiorze przesy?ki.


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1.Dostawa Produktu dost?pna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

5.2.Dostawa Produktu do Klienta jest odp?atna, chyba ?e Umowa Sprzeda?y stanowi inaczej. Sprzedawca zapewnia bezp?atn? dostaw? - z wykluczeniem niektrych produktw: (1) kurierem firmowym na terenie miasta Krakowa, w przypadku gdy warto?? Zamwienia wynosi co najmniej 500 z? netto, (2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiejw przypadku gdy warto?? Zamwienia wynosi co najmniej1000 z? netto,(3) na terytorium Unii Europejskiej z wy??czeniem Cypru i Malty, w przypadku gdy warto?? Zamwienia wynosi co najmniej 3000 z? netto lub 700 euro. Koszty dostawy Produktu (w tym op?aty za transport, dostarczenie i us?ugi pocztowe) s? wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak?adce informacyjnej dotycz?cej kosztw dostawy (www.ip-monitoring.pl/transport) oraz w trakcie sk?adania Zamwienia, w tym tak?e w chwili wyra?enia przez Klienta woli zwi?zania si? Umow? Sprzeda?y. W przypadku przesy?ki zagranicznej, koszty Klientowi wskazywany jest sposb obliczania kosztw dostawy - na stronach Sklepu Internetowego w zak?adce informacyjnej dotycz?cej kosztw dostawy oraz w trakcie sk?adania Zamwienia. Koszt dostawy poza terytorium Polski jest ustalany na podstawie wagi zamwionego towaru oraz adresu dostawy.

5.3.Odbir osobisty Produktu przez Klienta jest bezp?atny.

5.4.Sprzedawca udost?pnia Klientowi nast?puj?ce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1. Przesy?ka kurierska, przesy?ka kurierska za pobraniem.

5.4.2. Dostawa kurierem firmowym ? transport w?asny Sprzedawcy dost?pny dla Zamwie? o warto?ci co najmniej 500 z? netto, na terenie miasta Krakowa

5.4.3. Przesy?ka kurierska w trybie odroczonym - rozwi?zanie pozwalaj?ce na finalizacj? zakupw z przesuni?ciem daty dostawy o maksymalnie 30 dni kalendarzowych od dnia z?o?enia Zamwienia. Opcja dost?pna jest dla wszystkich Zamwie? realizowanych za po?rednictwem firm kurierskich UPS, DPD i Raben.

5.4.4. Odbir osobisty dost?pny pod adresami: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakww Dni Robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce, ? w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 17:00.

5.5.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba ?e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk?adania Zamwienia podano krtszy termin. W przypadku Produktw o r?nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd?u?szy podany termin, ktry jednak nie mo?e przekroczy? 7 Dni Roboczych. Powy?szy termin nie dotyczy przesy?ki kurierskiej w trybie odroczonym ? w tym przypadku termin dostawy ustalany jest przez Klienta w chwili wyboru tego sposobu dostawy i mo?e wynosi? do 30 dni kalendarzowych. Pocz?tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si? w nast?puj?cy sposb:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci przelewem, p?atno?ci elektroniczne lub kart? p?atnicz? - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci gotwk? za pobraniem ? od dnia zawarcia Umowy Sprzeda?y.

5.6.Termin gotowo?ci Produktu do odbioru przez Klienta ? w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b?dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba ?e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk?adania Zamwienia podano krtszy termin. W przypadku Produktw o r?nych terminach gotowo?ci do odbioru, terminem gotowo?ci do odbioru jest najd?u?szy podany termin, ktry jednak nie mo?e przekroczy? 7 Dni Roboczych. O gotowo?ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc?. Pocz?tek biegu terminu gotowo?ci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si? w nast?puj?cy sposb:

5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p?atno?ci przelewem, p?atno?ci elektronicznych lub kart? p?atnicz? - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotwk? przy odbiorze osobistym ? od dnia zawarcia Umowy Sprzeda?y.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawc? obj?te s? gwarancj? producenta lub dystrybutora i na jej podstawie Klient mo?e z?o?y? reklamacj?. Informacja dotycz?ca tre?ci gwarancji jest ka?dorazowo prezentowana w karcie produktu na stronie Sklepu Internetowego.

6.1.1. Wykonanie uprawnie? z tytu?u gwarancji nie wp?ywa na nasz? odpowiedzialno?? z tytu?u r?kojmi oraz, ?e gwarancja nie wy??cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie? Klienta wynikaj?cych z przepisw o r?kojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6.2.Podstawa i zakres odpowiedzialno?ci Sprzedawcy wzgl?dem Klienta, je?eli sprzedany Produkt ma wad? fizyczn? lub prawn? (r?kojmia) s? okre?lone powszechnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa, w szczeglno?ci w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.3.Zgodnie z art. 558 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno?? Sprzedawcy z tytu?u r?kojmi za Produkt wobec Klienta nie b?d?cego Konsumentem zostaje ca?kowicie wy??czona.

6.4. Sprzedawca odpowiada, je?eli Produkt ma wad? fizyczn? lub prawn? z tytu?u r?kojmi w zakresie i na zasadach okre?lonych w Kodeksie Cywilnym wobec Klientw b?d?cych Konsumentami.

6.5.Sprzedawca obowi?zany jest dostarczy? Klientowi produkty wolne od wad.

6.6. Sprzedaj?cy odpowiada za sprzedany produkt z tytu?u r?kojmi, je?eli wada zostanie stwierdzona w okresie dwch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi.

6.7. Roszczenie Konsumenta o usuni?cie wady lub wymian? produktu na wolny od wad przedawnia si? z up?ywem roku, licz?c od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze?niej ni? przed up?ywem dwch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

6.8. W sytuacji wyst?pienia wady Konsument mo?e z?o?y? do Sprzedawcy reklamacj? z tytu?u r?kojmi i za??da?:

(1) wymiany produktu na nowy

(2) naprawy produktu

(3) obni?enia ceny

(4) odst?pienia od umowy (o ile wada jest istotna)

6.9. Sprzedaj?cy jest obowi?zany wymieni? produkt wadliwy na wolny od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Konsumenta.

6.10. Sprzedawca mo?e odmwi? ??daniu Konsumenta wymiany produktu lub jego naprawy, je?eli opcja wskazana przez Konsumenta by?a by niemo?liwa do zrealizowania dla Sprzedawcy lub w porwnaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z umow? wymaga?aby nadmiernych kosztw.

6.11.Reklamacja mo?e zosta? z?o?ona przez Klienta w dowolnej formie, na przyk?ad:

6.11.1. pisemnie na adres: ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce

6.11.2. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@ip-monitoring.pl

6.11.3. online za po?rednictwem zg?oszenia RMA w ustawieniach Konta na stronie ip-monitoring.pl

6.12.Zaleca si? podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczno?ci dotycz?cych przedmiotu reklamacji, w szczeglno?ci rodzaju i daty wyst?pienia wady;

(2) ??dania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno?ci z Umow? Sprzeda?y lub o?wiadczenia o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy Sprzeda?y;

(3) danych kontaktowych sk?adaj?cego reklamacj? ? u?atwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc?.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj? form? jedynie zalecenia i nie wp?ywaj? na skuteczno?? reklamacji z?o?onych z pomini?ciem zalecanego opisu reklamacji. Przyk?adowy wzr formularza dodatkowo dost?pny jest nastronie Sklepu Internetowego w zak?adce dotycz?cej procedur reklamacji.Klient mo?e skorzysta? z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi?zkowe.

6.13.Sprzedawca ustosunkuje si? do reklamacji Klienta niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z?o?enia. Je?eli Klient b?d?cy konsumentem za??da? wymiany rzeczy lub usuni?cia wady albo z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny, okre?laj?c kwot?, o ktr? cena ma by? obni?ona, a Sprzedawca nie ustosunkowa? si? do tego ??dania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwa?a si?, ?e ??danie to uzna? za uzasadnione.

6.14.Klient, ktry wykonuje uprawnienia z tytu?u r?kojmi, jest zobowi?zany dostarczy? wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy (pod jeden ze wskazanych poni?ej adresw: ul. Mogilska 104, 31-546 Krakwalbo ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce). W przypadku Klienta b?d?cego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta nieb?d?cego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Je?eli ze wzgl?du na rodzaj Produktu lub sposb jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta by?oby nadmiernie utrudnione, Klient obowi?zany jest udost?pni? Produkt Sprzedawcy w miejscu, w ktrym Produkt si? znajduje.

6.15. Szczeg?owe informacje o procesie reklamacyjnym dost?pne s? u Sprzedawcy pod adresem poczty elektronicznej: serwis@ip-monitoring.pl, numer telefonu 775-453-453

7. POZAS?DOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE? ORAZ ZASADY DOST?PU DO TYCH PROCEDUR

7.1.Szczeg?owe informacje dotycz?ce mo?liwo?ci skorzystania przez Klienta b?d?cego konsumentem z pozas?dowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze? oraz zasady dost?pu do tych procedur dost?pne s? na stronie internetowej Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentw pod adresem:https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.Przy Prezesie Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentw dzia?a tak?e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta?cw Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), ktrego zadaniem jest mi?dzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz?cych pozas?dowego rozwi?zywania sporw konsumenckich.

7.3.Konsument posiada nast?puj?ce przyk?adowe mo?liwo?ci skorzystania z pozas?dowych sposobw rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?:

(1) wniosek o rozstrzygni?cie sporu do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego (wi?cej informacji na stronie:http://www.spsk.wiih.org.pl/);

(2) wniosek w sprawie pozas?dowego rozwi?zania sporu do wojewdzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi?cej informacji na stronie inspektora w?a?ciwego ze wzgl?du na miejsce wykonywania dzia?alno?ci gospodarczej przez Sprzedawc?);

(3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentw lub organizacji spo?ecznej, do ktrej zada? statutowych nale?y ochrona konsumentw (m.in. Federacja Konsumentw, Stowarzyszenie Konsumentw Polskich). Porady udzielane s? mi?dzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, op?ata za po??czenie wg taryfy operatora).

7.4.Pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/dost?pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporw pomi?dzy konsumentami i przedsi?biorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn? i wieloj?zyczn? stron? internetow? z punktem kompleksowej obs?ugi dla konsumentw i przedsi?biorcw d???cych do pozas?dowego rozstrzygni?cia sporu dotycz?cego zobowi?za? umownych wynikaj?cych z internetowej umowy sprzeda?y lub umowy o ?wiadczenie us?ug (wi?cej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentw:https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODST?PIENIA OD UMOWY

8.1. Prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o??, przys?uguje Klientom b?d?cymi Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, a tak?e stosuj? si? do umw zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez Jednoosobowych Przedsi?biorcw, ale tylko w przypadku gdy umowa nie mia?a dla niego charakteru zawodowego, czyli nie dotyczy?a bezpo?rednio bran?y i specjalizacji w jakiej dzia?a Jednoosobowy Przedsi?biorca.

8.2. Klient, b?d?cy jednocze?nie Konsumentem/Jednoosobowym przedsi?biorc? , ktry zawar? umow? na odleg?o??, mo?e w terminie 14 dni kalendarzowych odst?pi? od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztw ( z wyj?tkiem kosztw okre?lonych w pkt. 8.8 Regulaminu) sk?adaj?c w tym celu o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy Sprzeda?y. Do zachowania terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem. O?wiadczenie o odst?pieniu od umowy mo?e zosta? z?o?one w dowolnej formie, na przyk?ad:

8.2.1. pisemnie na adres: ul. Graniczna 4, 32-086 Bole?, poczta W?grzce

8.2.2. w formie elektronicznej za po?rednictwem poczty elektronicznej na adres: zwrot@ip-monitoring.pl

8.2.3. online za po?rednictwem zg?oszenia RMA w ustawieniach Konta na stronie ip-monitoring.pl

8.2.4. W wypadku skorzystania z formy elektronicznej lub online Sprzedaj?cy niezw?ocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odst?pieniu od umowy Sprzeda?y na adres e-mail podany przy zawieraniu Umowy lub inny je?eli zosta? podany w z?o?onym o?wiadczeniu.

8.3.Przyk?adowy wzr formularza odst?pienia od umowy zawarty jest w za??czniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost?pny jest w pkt. 10 Regulaminu oraz nastronie Sklepu Internetowego w zak?adce dotycz?cej odst?pienia od umowy. Klient mo?e skorzysta? z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi?zkowe.

8.4.Bieg terminu do odst?pienia od umowy rozpoczyna si?:

8.4.1. dla umowy, w wykonaniu ktrej Sprzedawca wydaje Produkt, b?d?c zobowi?zany do przeniesienia jego w?asno?ci (np. Umowa Sprzeda?y) ? od obj?cia Produktu w posiadanie przez Konsumenta/ Jednoosobowego przedsi?biorc? lub wskazan? przez niego osob? trzeci? inn? ni? przewo?nik, a w przypadku umowy, ktra: (1) obejmuje wiele Produktw, ktre s? dostarczane osobno, partiami lub w cz??ciach ? od obj?cia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz??ci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktw przez czas oznaczony ? od obj?cia w posiadanie pierwszego z Produktw;

8.4.2. dla pozosta?ych umw (np. us?ugi, zlecenia) ? od dnia zawarcia umowy.

8.5.W przypadku odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? umow? uwa?a si? za niezawart?.

8.6.Sprzedawca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy, zwrci? Konsumentowi/ Jednoosobowemu przedsi?biorcy wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyj?tkiem dodatkowych kosztw wynikaj?cych z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego ni? najta?szy zwyk?y sposb dostawy dost?pny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu p?atno?ci, jakiego u?y? konsument/ Jednoosobowy przedsi?biorca, chyba ?e konsument/ Jednoosobowy przedsi?biorca wyra?nie zgodzi? si? na inny sposb zwrotu, ktry nie wi??e si? dla niego z ?adnymi kosztami. Je?eli Sprzedawca nie zaproponowa?, ?e sam odbierze Produkt, mo?e wstrzyma? si? ze zwrotem p?atno?ci otrzymanych od konsumenta jednoosobowego przedsi?biorcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta/ Jednoosobowego przedsi?biorcy dowodu jego odes?ania, w zale?no?ci od tego, ktre zdarzenie nast?pi wcze?niej.

8.7.Konsument/Jednoosobowy przedsi?biorca ma obowi?zek niezw?ocznie, nie p?niej ni? w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w ktrym odst?pi? od umowy, zwrci? Produkt Sprzedawcy lub przekaza? go osobie upowa?nionej przez Sprzedawc? do odbioru, chyba ?e Sprzedawca zaproponowa?, ?e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Produktu przed jego up?ywem. Konsument/ Jednoosobowy przedsi?biorca mo?e zwrci? Produkt na adres Sprzedawcy.

8.8.Konsument/Jednoosobowy przedsi?biorca ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Produktu b?d?ce wynikiem korzystania z niego w sposb wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.9.Mo?liwe koszty zwi?zane z odst?pieniem przez konsumenta/Jednoosobowego przedsi?biorcy od umowy, ktre obowi?zany jest ponie??:

8.9.1. Je?eli konsument/Jednoosobowy przedsi?biorca wybra? sposb dostawy Produktu inny ni? najta?szy zwyk?y sposb dostawy dost?pny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu konsumentowi/Jednoosobowemu przedsi?biorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztw.

8.9.2. Konsument/Jednoosobowy przedsi?biorca ponosi bezpo?rednie koszty zwrotu Produktu.

8.9.3. W przypadku Produktu b?d?cego us?ug?, ktrej wykonywanie - na wyra?ne ??danie konsumenta/Jednoosobowego przedsi?biorcy - rozpocz??o si? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy, Konsument/Jednoosobowy przedsi?biorca, ktry wykonuje prawo odst?pienia od umowy po zg?oszeniu takiego ??dania, ma obowi?zek zap?aty za ?wiadczenia spe?nione do chwili odst?pienia od umowy. Kwot? zap?aty oblicza si? proporcjonalnie do zakresu spe?nionego ?wiadczenia, z uwzgl?dnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je?eli cena lub wynagrodzenie s? nadmierne, podstaw? obliczenia tej kwoty jest warto?? rynkowa spe?nionego ?wiadczenia.

8.10.Prawo odst?pienia od umowy zawartej na odleg?o?? nie przys?uguje Konsumentowi/Jednoosobowemu przedsi?biorcy w odniesieniu do umw:

(1) o ?wiadczenie us?ug, je?eli Sprzedawca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra?n? zgod? konsumenta/Jednoosobowego przedsi?biorcy, ktry zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, ?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez Sprzedawc? utraci prawo odst?pienia od umowy;

(2) w ktrej cena lub wynagrodzenie zale?y od waha? na rynku finansowym, nad ktrymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i ktre mog? wyst?pi? przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy;

(3) w ktrej przedmiotem ?wiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed?ug specyfikacji Konsumenta/Jednoosobowy przedsi?biorca lub s?u??cy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w ktrej przedmiotem ?wiadczenia jest Produkt ulegaj?cy szybkiemu zepsuciu lub maj?ca krtki termin przydatno?ci do u?ycia;

(5) w ktrej przedmiotem ?wiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz?towanym opakowaniu, ktrego po otwarciu opakowania nie mo?na zwrci? ze wzgl?du na ochron? zdrowia lub ze wzgl?dw higienicznych, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;

(6) w ktrej przedmiotem ?wiadczenia s? Produkty, ktre po dostarczeniu, ze wzgl?du na swj charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami;

(7) w ktrej przedmiotem ?wiadczenia s? napoje alkoholowe, ktrych cena zosta?a uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda?y, a ktrych dostarczenie mo?e nast?pi? dopiero po up?ywie 30 dni i ktrych warto?? zale?y od waha? na rynku, nad ktrymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w ktrej konsument/Jednoosobowy przedsi?biorca wyra?nie ??da?, aby Sprzedawca do niego przyjecha? w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je?eli Sprzedawca ?wiadczy dodatkowo inne us?ugi ni? te, ktrych wykonania konsument/Jednoosobowy przedsi?biorca ??da?, lub dostarcza Produkty inne ni? cz??ci zamienne niezb?dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst?pienia od umowy przys?uguje konsumentowi/Jednoosobowemu przedsi?biorcy w odniesieniu do dodatkowych us?ug lub Produktw;

(9) w ktrej przedmiotem ?wiadczenia s? nagrania d?wi?kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz?towanym opakowaniu, je?eli opakowanie zosta?o otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dziennikw, periodykw lub czasopism, z wyj?tkiem umowy o prenumerat?;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o ?wiadczenie us?ug w zakresie zakwaterowania, innych ni? do celw mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodw, gastronomii, us?ug zwi?zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je?eli w umowie oznaczono dzie? lub okres ?wiadczenia us?ugi;

(13) o dostarczanie tre?ci cyfrowych, ktre nie s? zapisane na no?niku materialnym, je?eli spe?nianie ?wiadczenia rozpocz??o si? za wyra?n? zgod? konsumenta/Jednoosobowego przedsi?biorcy przed up?ywem terminu do odst?pienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc? o utracie prawa odst?pienia od umowy.

8.11. W przypadku skorzystania przez Jednoosobowego przedsi?biorc? z uprawnienia do odst?pienia od Umowy Sprzeda?y zawartej na odleg?o??, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji przys?uguj?cych mu uprawnie? do odst?pienia od Umowy.


9. POSTANOWIENIA KO?COWE

9.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s? w j?zyku polskim.

9.2.Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Us?ugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa?nych przyczyn to jest: zmiany przepisw prawa; zmiany sposobw p?atno?ci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp?ywaj? na realizacj? postanowie? niniejszego Regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umw o charakterze ci?g?ym (np. ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej ? Konto) zmieniony regulamin wi??e Us?ugobiorc?, je?eli zosta?y zachowane wymagania okre?lone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Us?ugobiorca zosta? prawid?owo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia? umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa?a wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op?at lub podwy?szeniem obecnych Us?ugobiorca ma prawo odst?pienia od umowy.

9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umw o innym charakterze ni? umowy ci?g?e (np. Umowa Sprzeda?y) zmiany Regulaminu nie b?d? w ?aden sposb narusza? praw nabytych Us?ugobiorcw/Klientw przed dniem wej?cia w ?ycie zmian Regulaminu, w szczeglno?ci zmiany Regulaminu nie b?d? mia?y wp?ywu na ju? sk?adane lub z?o?one Zamwienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda?y.

9.3. Rozstrzyganie sporw powsta?ych pomi?dzy Sprzedawc? a Konsumentem zostaje poddane s?dom w?a?ciwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowi?zuj?cego prawa polskiego.

9.4. Rozstrzyganie sporw powsta?ych pomi?dzy Sprzedawc? a Klientem nie b?d?cym Konsumentem zostaje poddane s?dowi w?a?ciwemu ze wzgl?du na siedzib? Sprzedawcy.

9.5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj? zastosowanie powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa polskiego, w szczeglno?ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umw Sprzeda?y zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami b?d?cymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektrych praw konsumentw oraz o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczeglnych warunkach sprzeda?y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umw Sprzeda?y zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami b?d?cymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne w?a?ciwe przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.

9.6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dost?pna dla Kupuj?cego na stronie internetowej w sposb, ktry umo?liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre?ci oraz na ka?de ??danie Klienta mo?e mu by? dostarczona drog? elektroniczn? bez dodatkowych op?at.

10. WZR FORMULARZA ODST?PIENIA OD UMOWY (ZA??CZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzr formularza odst?pienia od umowy

(formularz ten nale?y wype?ni? i odes?a? tylko w przypadku ch?ci odst?pienia od umowy).


? Adresat:

ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZE? ANDRZEJ WO?NIAK, GRZEGORZ ?URAWSKI SP?KA CYWILNA
ul. Mogilska 104, 31-546 Krakw
sklep@ip-monitoring.pl


? Ja/My(*) niniejszym informuj?/informujemy(*) o moim/naszym odst?pieniu od umowy sprzeda?y nast?puj?cych rzeczy(*) umowy dostawy nast?puj?cych rzeczy(*) umowy o dzie?o polegaj?cej na wykonaniu nast?puj?cych rzeczy(*)/o ?wiadczenie nast?puj?cej us?ugi(*)



? Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
? Imi? i nazwisko konsumenta(-w)
? Adres konsumenta(-w)
? Podpis konsumenta(-w) (tylko je?eli formularz jest przesy?any w wersji papierowej)
? Data


(*) Niepotrzebne skre?li?.